All posts by ชิตชัย โพธิ์ประภา

โปรแกรมวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล

สำหรับโปรแกรมนี้มี 2 แบบ คือ

แบบที่ 1 สำหรับครูเป็นผู้ประเมิน
ในแบบที่ 1 จะเป็นไฟล์โปรแกรม Excel 1 ไฟล์ต่อ 1 ห้องเรียน Download โปรแกรม (เปลี่ยนชื่อไฟล์ในแต่ละห้องด้วยนะครับ)
1. ให้ครูกรอกจำนวนนักเรียนในช่องสีเหลืองก่อน(จำเป็นมาก) และกรอกข้อมูล เลขประจำตัว ชื่อ นามสกุล (เว้นว่างไว้ก็ได้)

1คลิกที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Read more… →

อบรมวิจัย และ STEM

ศูนย์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
จัดอบรมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล
สำหรับครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ในวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2558 ณ อาคารเจ้าหลวง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 
ดูรูปทั้งหมดได้ที่ https://goo.gl/photos/te3ScMBjYCDGbsAW7

ศูนย์ฟิสิกส์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ” ปฏิบัติการฟิสิกส์ด้วยเทคนิค STEM “
สำหรับครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ในวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องวิทยพัฒน์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 
ดูรูปทั้งหมดได้ที่ https://goo.gl/photos/U7VU3kgiSiLR9XtK8