ติดต่อเรา

หัวหน้ากลุ่มสาระ : นายพิษณุ  พินิจ
โทรศัพท์ : 081-8874769
E-mail : phpn3361@gmail.com

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
151 ถ.ยนตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทรศัพท์ : 054-511104 ต่อ 119 โทรสาร : 054-522210

[codepeople-post-map width=”900″ height=”600″]

ผู้ดูแล Website : ว่าที่ร.ต.ชิตชัย  โพธิ์ประภา E-mail : chitchai.p@piriyalai.ac.th