อบรมวิจัย และ STEM

ศูนย์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
จัดอบรมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล
สำหรับครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ในวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2558 ณ อาคารเจ้าหลวง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 

ศูนย์ฟิสิกส์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ” ปฏิบัติการฟิสิกส์ด้วยเทคนิค STEM “
สำหรับครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ในวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องวิทยพัฒน์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่