ร่วมแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์

      กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ของนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 4 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 8-10 มกราคม 2559

รายชื่อผู้ได้รับเกียรติบัตรการทดสอบวัดความสามารถทางวิทยาศาสตร์

ขอเชิญผู้ได้รับรางวัลอันดับที่ 1 – 10
รับเกียรติบัตรหน้าเสาธงโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
ในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 8.00 น.

รายชื่อรับเกียรติบัตร